Sprzedaż, serwis terminali mobilnych, skanerów, drukarek, etykiety logistyczne – PDAserwis.com

 

 Rozdział I  

Postanowienie ogólne 
Regulamin dotyczy zasad, na podstawie jakich ustalane są warunki wynajmu sprzętu oraz określa podstawowe prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy. 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określania oznaczają: 

 1. Cennik Wynajmu – spis towaru/ towarów podlegających wynajmowi wraz z ich wartością. Wartość towarów wyrażana jest za 1 sztukę w pieniądzu. Cennik Wynajmu zawiera informację o konfiguracji i akcesoriach przypisanych do danego urządzenia. 

 1. Dzień roboczy – dzień powszedni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.  

 1. Formularz zgłoszeniowy – formularz internetowy dostępny na stronie usługodawcy https://pdagroup.pl. 

 1. Kanał zgłoszeniowy – sposób kontaktu z usługodawcą, wskazany w umowie lub jej załącznikach.  

 1. Opiekun – osoba oddelegowana przez Usługodawcę do ustalenia warunków oraz właściwej realizacji Usługi wynajmu. Opiekun przypisany jest indywidualnie do klienta. W przypadku jego braku, zostanie on nadany przez Usługodawcę. 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wyznaczający i opisujący zakres współpracy. 

 1. Strona usługodawcy – strona internetowa usługodawcy dostępna pod adresem www.pdagroup.pl . 

 1. Umowa wynajmu – kontrakt lub pisemne porozumienie stron będące oświadczeniem woli wyznaczających prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy.  

 1. Urządzenie – sprzęt elektroniczny, wypożyczany odpłatnie bądź nieodpłatniprzez Usługodawcę.  

 1. Usługa wynajmu – odpłatne bądź nieodpłatne użyczenie sprzętu wraz z niezbędnymi do pracy akcesoriami. 

 1. Usługobiorca – jednostka organizacyjna, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, korzystająca lub zamierzająca skorzystać z usług.  

 1. Usługodawca – PDASERWIS SP. Z O.O. NIP: 7011064935, Bielska 33/11 02-394 Warszawa, REGON 520807036, telefon kontaktowy (+48) 22 299 25 98, adres mailowy sales@pdaserwis.pl.  

 1. Załącznik – dokument będący integralną częścią Umowy wynajmu. Załącznik zawiera informację o modelu wynajmowanego sprzętu, akcesoriach, ich ilości oraz warunkach finansowych.  

 1. Zapytanie Ofertowe – przesłane do Usługodawcy poprzez Formularz kontaktowy lub wysłane za pomocą poczty elektronicznej do opiekuna. 

 

Rozdział II 

Ogólne warunki wynajmu 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób jak i przedsiębiorstw korzystających bądź zamierzających skorzystać z Usługi wynajmu. 

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do wykorzystywania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, mając na uwadze poszanowanie praw i własności intelektualnych Usługodawcy.  

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania i dostarczania informacji zgodnych z ich stanem faktycznym.   

 1. Dokładny zakres Usług wynajmu oraz wycena Usług wynajmu dostępne są w Umowie wynajmu i jej załącznikach.  

 

Rozdział III 

Warunki zawierania umowy wynajmu 

 1. Usługę wynajmu można zamówić w dzień roboczy poprzez kontakt telefoniczny, kontakt pocztą elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy na stronie Usługodawcy. 

 1. Formularz kontaktowydostępny jest na stronie Usługodawcy www.pdagroup.pl . 

 1. Cennik wynajmu ustalany jest indywidualnie na zapytanie klienta. Ceny usług ustalane są na podstawie wybranych urządzeń, ich ilości, wartości oraz okresu wynajęcia.  

 

Rozdział IV 

 

Sposób realizacji Usługi wynajmu 

 1. Termin oraz sposób realizacji usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie na podstawie zgłoszenia otrzymanego poprzez Kanał zgłoszeniowy.  

 

Rozdział V 

 

Sposoby i terminy płatności 

 1. Usługodawca udostępnia możliwość płatności poprzez przedpłacony przelew tradycyjny lub przelew tradycyjny z odroczonym terminem płatności.  

 1. Pierwsza transakcja z Usługobiorcą dokonywana jest zawsze na zasadach przedpłaconej płatności. 

 

Rozdział VI 

 

Reklamacje 

 1. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację na wykonaną Usługę wynajmu w terminie 5 dni od dnia odebrania przesyłki z Urządzeniami bądź od dnia osobistego odbioru urządzenia od Usługodawcy. 

 1. Reklamacje należy kierować poprzez adres mailowy sales@pdaserwis.pl 

 1. Usługodawca odpowie jak najszybciej na zgłoszenie reklamacyjne oraz ustosunkuje się do reklamacji. 

 1. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zostanie przesłana drogą elektroniczną. 

 1. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia ewentualnych uwag w ciągu 5 dni od dnia otrzymania przesyłki. Niezgłoszenie uwag równoznaczne jest z akceptacją kondycji i funkcjonalności otrzymanych Urządzeń. 

 

Rozdział VII 

 

Podatek VAT 

Usługodawca i Usługobiorca potwierdzają, że Usługa Wynajmu ma charakter jednolitej gospodarczej transakcji bez względu na ilość realizowanych dostaw oraz liczbę wystawionych faktur.

Rozdział VIII 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Do Zapytania ofertowego, Usługodawca każdorazowo będzie przydzielał Opiekuna dbającego o prawidłowe wypełnienie i realizację Umowy wynajmu.  

 1. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby właściciela portalu serwisowego. 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 1. Wszelkie zmiany dotyczące Umowy wynajmu pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą wymagają zachowania pisemnej formy pod rygorem nieważności. 

 

Rozdział IX 

 

Polityka Prywatności 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

 

1.           Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PDASERWIS SP. Z O.O. NIP: 7011064935, Bielska 33/11 02-394 Warszawa, PDAserwis Adam Kasprzyk NIP 52227418577, Henry Ford I 09-100 Płońsk, PDASERWIS CENTRUM USŁUG SP.Z.O.O NIP 7011064929, Bielska 33/12 02-394 Warszawa, PDAserwis Ltd. NIP 401056357, 62 Portman Rd, Reading RG30 1EA lub PDA South Europe SL NIP B09900416, Calle Teruel, Num. 1, Planta AT, Puerta A, 28020 Madrid,  zwany dalej ,,PDAserwis”. Administrator dostępny jest pod adresem mail rodo@pdaserwis.pl. 
 

2.           Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą. Podanie wszelkich danych jest dobrowolne, a w przypadku celu zawarcia umowy niezbędne do jej zawarcia.  

PDAserwis przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe. 

3.           Cel przetwarzania danych i podstawy prawne 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 

 • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

 • realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez PDAserwis, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO, 

 • rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO, 

 • komunikacji na podstawie uzasadnionego interesu PDAserwis, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

 • marketingu, w tym promocji produktów oferowanych PDAserwis na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO. 

4.           Udostępnienie danych osobowych 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez PDAserwis : 

·        podmiotom i organom, które są upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

·        podmioty świadczące usługi na rzecz PDAserwis (w szczególności usługi takie jak obsługa systemów informatycznych) oraz podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 

5.           Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

Dane będą przetwarzane nie dłużej niż 6 miesięcy od upływu 6 lat, po których została zakończona współpraca, wniesiona reklamacja lub zakończeniu sporu. 

6.           Przysługujące prawa 

W związku z przetwarzaniem przez PDAserwis Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

 • prawo dostępu do danych osobowych, 

 • prawo do sprostowania danych osobowych, 

 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych pozyskanych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, 

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.