Sprzedaż, serwis terminali mobilnych, skanerów, drukarek, etykiety logistyczne – PDAserwis.com

Náš kódex obchodnej etiky

Poslaním našej organizácie je poskytovať špecializované riešenia problémov našich zákazníkov. Spolu s našimi obchodnými partnermi chceme zabezpečiť najvyššiu kvalitu našich výrobkov a služieb podľa našich najlepších znalostí a skúseností.

Aby sme dosiahli naše poslanie, prísne dodržiavame nasledujúce zásady vo vzťahu k našim zamestnancom, zákazníkom a obchodným partnerom. To isté očakávame aj od nich.

Veríme, že presadzovanie týchto pravidiel a zásad prispeje k budovaniu obchodných vzťahov založených na integrite, vzájomnej dôvere a vzájomnom prospechu a k hospodárskemu rastu všetkých trhov, na ktorých pôsobíme.

Nižšie uvádzame Zlatú šestka podnikateľskej etiky spoločnosti PDAgroup:

skanowanie terminalem mobilnym etykiety z opakowania zbiorczego
Poctivosť

K našim zamestnancom sa správame férovo a ponúkame im zamestnanie na základe zákonných pracovných nástrojov. Otvorene komunikujeme naše požiadavky a presne definujeme povinnosti, poskytujeme potrebné pracovné školenia a podporu manažmentu na všetkých úrovniach. Od našich zamestnancov vyžadujeme, aby svoje úlohy vykonávali angažovane a konali podľa svojich najlepších schopností.

K našim zákazníkom a obchodným partnerom sme úprimní, pretože veríme, že sa k nim správame tak, ako by sme chceli, aby sa správali k nám. Nedávame prázdne sľuby a robíme všetko pre to, aby naše produkty a služby boli najvyššej kvality a náš zákaznícky servis bol na úrovni VIP.

Transparentnosť

K našim zamestnancom sa správame férovo a ponúkame im zamestnanie na základe zákonných pracovných nástrojov. Otvorene komunikujeme naše požiadavky a presne definujeme povinnosti, poskytujeme potrebné pracovné školenia a podporu manažmentu na všetkých úrovniach. Od našich zamestnancov vyžadujeme, aby svoje úlohy vykonávali angažovane a konali podľa svojich najlepších schopností.

K našim zákazníkom a obchodným partnerom sme úprimní, pretože veríme, že sa k nim správame tak, ako by sme chceli, aby sa správali k nám. Nedávame prázdne sľuby a robíme všetko pre to, aby naše produkty a služby boli najvyššej kvality a náš zákaznícky servis bol na úrovni VIP.

Predchádzanie konfliktom záujmov

Pre našu spoločnosť je obzvlášť dôležité predchádzať konfliktom záujmov, najmä vo vzťahoch so zamestnancami. Ak dostaneme informáciu, že rodinný alebo osobný vzťah môže byť v rozpore so záujmami spoločnosti, snažíme sa čo najrýchlejšie zmierniť jeho negatívne dôsledky tým, že sa zaviažeme čo najskôr informovať svojho nadriadeného o tejto situácii a zdržať sa akýchkoľvek negatívnych krokov, ktoré z nej vyplývajú.

Dôvera

Dôverujeme našim zamestnancom a veríme, že všetky činnosti nariadené ich nadriadenými a v prospech spoločnosti vykonávajú s maximálnou starostlivosťou, čo nám umožňuje poskytnúť našim zamestnancom veľkú mieru nezávislosti a rozhodovania, čo sa premieta do spokojnosti v práci a možnosti osobného rozvoja.

Veríme, že naši zmluvní partneri venujú osobitnú pozornosť poskytovaniu služieb a produktov najvyššej kvality. Snažíme sa ich podporiť v ťažkých chvíľach ich podnikania.

Každodenne sa snažíme, aby nás vnímali ako dôveryhodného obchodného partnera. Stanovujeme najvyššie štandardy práce s klientmi a interné postupy, ktoré nám umožňujú nesklamať dôveru tých, ktorí prichádzajú do kontaktu s našou spoločnosťou.

Rovnosť príležitostí

Pracujeme v súlade so zásadami rovnosti príležitostí v oblasti zamestnávania a rozvoja našich zamestnancov a podporujeme ich. Najdôležitejším faktorom pre zamestnanie a následné povýšenie je kompetentnosť a angažovanosť príslušnej osoby. Náš etický kódex podnikania vylučuje diskrimináciu v akomkoľvek aspekte zamestnania na základe rasy, náboženstva, farby pleti, etnického alebo národnostného pôvodu, veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, politického názoru, pohlavia alebo rodinného stavu.

Starostlivosť o životné prostredie

Jadrom nášho podnikania je hlboký záujem o životné prostredie. Použitým zariadeniam dávame nový život, čo samo osebe prispieva k zníženiu výroby nových zariadení, a tým znižuje negatívny vplyv tohto odvetvia na životné prostredie, a to aj v celosvetovom meradle. Naše každodenné pracovné postupy zohľadňujú aj starostlivosť o prostredie, v ktorom žijú naši zamestnanci, ich rodiny a všetci naši zákazníci a zmluvní partneri. Neustále zvyšujeme štandardy našej práce, aby sme čo najviac odbremenili životné prostredie