Sprzedaż, serwis terminali mobilnych, skanerów, drukarek, etykiety logistyczne – PDAserwis.com

Regulamin promocji “Podwójnie Bezpieczni”

Oficjalny Regulamin promocji organizowanej

przez Famoc S.A. dla klientów M3 Mobile GmbH i PDAserwis Adam Kasprzyk

1.Definicje:

Organizator

Organizatorem promocji jest firma  Famoc S.A. z siedzibą przy ul. Wajdeloty 12A, 80-437 Gdańsk i numerem NIP PL6040003120.

Partnerzy Organizatora:

M3 Mobile GmbH z siedzibą w Am Holzweg 26, 65830 Kriftel, Niemcy.

PDAserwis Adam Kasprzyk, ul. Henry Ford I 8, 09-100 Płońsk, NIP 701 106 49 35 

 Klient : Każda organizacja, która działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta lub zakupi w okresie trwania Promocji urządzenia M3 Mobile GmbH i nie korzystała do tej pory z rozwiązania FAMOC manage. Lista urządzeń objętych promocją znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

2. Uprawnieni do udziału w promocji:

Promocja jest dostępna dla Klientów końcowych , którzy zgłoszą chęć skorzystania z niej Partnerowi Organizatora PDAserwis Adam Kasprzyk:  na adres mailowy: sales@pdaserwis.pl , w okresie trwania promocji.

3.Zgoda na zasady regulaminu:

Biorąc udział w promocji, Klient akceptuje niniejsze zasady oraz oświadcza, że spełnia wymagania oraz że zaakceptuje decyzję Organizatora lub Partnera Organizatora dotyczącą przyznania licencji jako wiążącą i ostateczną.

4.Czas trwania promocji:

Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 01.07.2021 do 31.12.2021. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym, wybranym przez siebie czasie, a także do przedłużenia trwania promocji.

5.Jak wziąć udział w promocji:

Aby wziąć udział w promocji należy zgłosić się drogą mailową do Partnera Organizatora PDAserwis Adam Kasprzyk na adres mailowy (sales@pdaserwis.pl ) z prośbą o możliwość skorzystania z promocji.

Klient nie może brać udziału w promocji używając wielu adresów e-mail lub tożsamości. Jeśli Klient korzysta z nieuczciwych metod lub w inny sposób próbuje ominąć reguły, zgłoszenie może zostać usunięte z uprawnień według wyłącznego uznania Organizatora.

6.Przedmiot promocji:

 Przedmiotem promocji jest licencja czasowa FAMOC manage standard na rok w chmurze lub on-site. Niezależnie od wybranego typu licencji, Klient otrzymuje również usługę Analizy potrzeb w postaci 3h warsztatu online wraz z konfiguracją rozwiązania FAMOC manage z przedstawicielem Organizatora.

 Licencja FAMOC manage standard jest darmowa dla uczestników promocji.

Promocja przyznana zostanie Klientowi dla wzmocnionych terminali mobilnych M3 Mobile z systemem Android, używanych w organizacji lub zakupionych w okresie trwania promocji. Aby skorzystać z Promocji należy posiadać minimum 10 urządzeń M3 Mobile.

Liczba urządzeń objętych darmową licencją FAMOC manage odpowiada ilości posiadanych urządzeń M3 Mobile, ale w liczbie nie większej niż 50.

W przypadku wdrożenia on-site, Promocja nie obejmuje kosztów wdrożenia. Wdrożenie odbędzie się w sposób zdalny i zostanie przeprowadzone przez reprezentanta Organizatora. Licencja czasowa w chmurze lub on-site przydzielana jest na 12 miesięcy i po tym okresie wygasa, chyba że Klient zdecyduje się na zakup licencji.

Darmowa usługa Analizy potrzeb zawiera gruntowny wywiad z klientem o tym jak urządzenia mobilne są lub będą używane w organizacji oraz jakiego rodzaju informacje będą przechowywane na tych urządzeniach. Na podstawie zebranych informacji, Partner PDAserwis przedstawi rekomendacje dotyczące konfiguracji urządzeń. Dodatkowo zostaje zweryfikowany cały wachlarz zabezpieczeń, które mogą zostać nałożone z systemu FAMOC manage na urządzanie, dane przechowywane na urządzeniu czy aplikacje.

7.Informacja o przyznaniu promocji:

Klienci, którzy zgłoszą chęć udziału w promocji, zostaną powiadomieni przez Partnera Organizatora poprzez wiadomość e-mailową o przyznaniu promocji. Licencja zostanie przesłana elektronicznie, natomiast ewentualne wdrożenie usługi nastąpi zdalnie.

8. Dodatkowe uwarunkowania:

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia promocji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych warunków. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdej osoby, która manipuluje lub próbuje manipulować przebiegiem promocji, a także do weryfikacji zgłoszonych Klientów.

9.Promocje nie łączą się:

Powyższa promocja nie łączy się z żadną inną promocją oferowaną przez Organizatora w czasie trwania tej promocji.

10.Ewentualne spory:

Jako warunek uczestnictwa w promocji Klient zgadza się, że wszelkie spory związane z przeprowadzeniem promocji będą rozstrzygane indywidualnie.

 Załącznik 1:

Lista urządzeń M3 Mobile objętych Promocją:

US20X
US20W
UL20X
UL20W
UL20F
SM15X
SM15N
SM15W
SM20X
SL20
SL10
SL10K
SM20W