Nasz Kodeks Etyki Biznesowej

Misją naszej organizacji jest dostarczanie dedykowanych rozwiązań, które będą odpowiedzią na problemy naszych klientów. Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi chcemy zapewnić najwyższą jakość oferowanych produktów i usług zgodnie z naszą najlepsza wiedzą i doświadczeniem.

Aby realizować naszą misję bezwzględnie stosujemy się do poniższych zasad w stosunku do naszych pracowników, klientów oraz kontrahentów. Tego samego oczekujemy od nich samych.

Wierzymy, że propagowanie tych reguł i zasad przyczyni się budowania relacji biznesowych opartych na uczciwości, wzajemnym zaufaniu oraz wspólnych korzyściach a także wzrostu gospodarczego wszystkich rynków, na których działamy.

Poniżej prezentujemy Złotą Szóstkę Etyki Biznesowej PDAgroup:

Uczciwość

Jesteśmy uczciwi w stosunku do naszych pracowników, oferujemy zatrudnienie w oparciu o legalne narzędzia zatrudnienia. Otwarcie informujemy o naszych wymaganiach oraz precyzyjnie określamy zakres obowiązków zapewniając niezbędne szkolenia stanowiskowe oraz wsparcie kierownictwa wszystkich szczebli. Od naszych pracowników wymagamy zaangażowania w wykonywane zadania oraz działania w najlepszej wierze.

Jesteśmy uczciwi w stosunku do naszych klientów i partnerów biznesowych, gdyż przyświeca nam myśl, że traktujemy ich w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani. Nie składamy obietnic bez pokrycia i dokładamy wszelkich starań, aby produkty i usługi były najwyższej jakości a nasza obsługa klienta była na poziomie VIP.

Transparentność

Uznajemy tylko przejrzyste reguły gry zarówno w relacjach z pracownikami, jak i klientami czy dostawcami usług. Nie składamy obietnic bez pokrycia, przedstawiamy rzetelną ofertę opierając się na zasadach rynkowych. Nie stosujemy praktyk nieuczciwej konkurencji.

Unikanie konfliktu interesów

Szczególnie ważne dla naszej firmy jest zapobieganie wystąpienia konfliktu interesów, szczególnie w relacjach z pracownikami. Jeżeli docierają do nas informacje, że relacje rodzinne czy prywatne mogą stać w sprzeczności z interesami firmy, jak najszybciej staramy się niwelować jego negatywne skutki, poprzez zobowiązanie do jak najszybszego poinformowania przełożonego o zaistniałej sytuacji i zaniechania niekorzystnych dla firmy działań będących jej wynikiem.

Zaufanie

Ufamy naszym pracownikom, wierząc, że wszelkie działania z polecenia przełożonych i na rzecz firmy są wykonywane z najwyższą starannością, co pozwala dawać naszym pracownikom dużą dozę samodzielności i decyzyjności, co przekłada się na satysfakcję z pracy oraz możliwość rozwoju osobistego.

Ufamy naszym kontrahentom, że dokładają szczególnej staranności w świadczeniu usług i oferowaniu produktów najwyższej jakości. Staramy się ich wspierać w trudnych momentach funkcjonowania ich przedsiębiorstw.

Na co dzień działamy tak, żeby być postrzeganym jako partner biznesowy, któremu można zaufać. Wyznaczamy najwyższe standardy pracy z klientem i wewnętrzne procedury, które pozwalają nie zawieść zaufania osobom, które mają kontakt z naszą firmą.

Równość szans

Działamy według i promujemy zasady równości szans w zatrudnieniu i szansach w rozwoju naszych pracowników. Najważniejszym czynnikiem sprzyjającym zatrudnieniu oraz późniejszemu awansowi są kompetencje i zaangażowanie danej osoby. Nasza kodeks etyki biznesowej wyklucza dyskryminację w jakimkolwiek aspekcie zatrudnienia na tle rasowym, religijnym, koloru skóry, etnicznym lub narodowościowym, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, płci lub stanu cywilnego.

Troska o środowisko naturalne

U podstaw naszego biznesu leży głęboka troska o środowisko naturalne. Dajemy nowe życie zużytym urządzeniom, co już samo w sobie przyczynia się do mniejszej produkcji nowych sprzętów a tym samym niweluje negatywny wpływ tego sektora przemysłu na środowisko naturalne, nawet w ujęciu globalnym. Nasze procedury codziennej pracy również uwzględniają dbałość o otoczenie, w którym żyją nasi pracownicy, ich rodziny a także wszyscy nasi klienci i kontrahenci. W sposób ciągły podnosimy standardy naszej pracy, aby jak najbardziej odciążyć środowisko